Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Pomoc psychologiczna

Nasze Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Zamościu:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

ul. Okrzei 24, 22-400 Zamość

telefon: +48 84 639 56 99 lub +48 84 639 07 09

e-mail: pppnr1@pppnr1.enetia.pl

 

Dla dzieci wymagających wsparcia  nasze przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8

 im. Jana Brzechwy 

z dnia 01.12.2017r

 

 

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu dla dzieci, nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

 

 

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 

1. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu ma na celu wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 

2.Do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkole mają prawo wszystkie dzieci, które wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także ich rodzice .

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wskazana jest w szczególności w stosunku do dziecka:

 • niepełnosprawnego,
 • niedostosowanego społecznie,
 • zagrożonego niedostosowaniem społecznym, 
 • z zaburzeniami zachowania i emocji, 
 • szczególnie uzdolnionego,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z przewlekłą chorobą,
 • potrzebującego wsparcia ze względu na sytuacje kryzysowe lub traumatyczne,
 • potrzebującego wsparcia ze względu na niepowodzenia edukacyjne,
 • potrzebującego wsparcia ze względu na zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, ze względu na sposoby spędzania czasu wolnego i kontakty środowiskowe,
 • mającego trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie :

 • bieżącej pracy z dzieckiem
 • poprzez zintegrowane działania nauczycieli a także w formie:  
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,  
 • zajęć specjalistycznych: logopedycznych, 
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
 • porad i konsultacji.

 

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych  po przeprowadzeniu przesiewowych badań logopedycznych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu, ul. Okrzei 24. Logopeda przekazuje opinię  badań nauczycielom poszczególnych grup, zaś oni przekazują informację rodzicom.   

Dzieci z  zaburzeniami sprawności językowych uczestniczą w ćwiczeniach wspomagających rozwój mowy przez nauczyciela grupy.

Specjalistyczne zajęcia organizuje się w pierwszej kolejności dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

 Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z dzieckiem.

 Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika taka potrzeba. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w przedszkolu.

 

Zakres odpowiedzialności:

 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest i udzielana we współpracy z następującymi partnerami:

 • rodzice dziecka,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • inne przedszkola, szkoły i placówki np. Książnica Zamojska
 • organizacje pozarządowe oraz inne instytucje i podmioty działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży np.: MCPR

 

Uczestnicy postępowania:

1.      Dziecko mające problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, ma prawo i możliwość dobrowolnego i bezpłatnego uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach.

2.      Dyrektor przedszkola  organizuje wspomaganie przedszkola w ramach realizacji zadań w szczególności: 

 • ustala formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, 
 • informuje innych nauczycieli, wychowawców grup o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli 
 • uzgadnia warunki współpracy z innymi instytucjami i podmiotami, np. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • wyznacza koordynatora udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,  
 • za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka w sytuacji, gdy mimo udzielanej pomocy w przedszkolu nie następuje poprawa jego funkcjonowania.

 

3. Koordynator udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej – zadania:

 • sporządza wykaz dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w danym roku szkolnym,
 • opracowuje dwa razy w roku sprawozdanie z przebiegu udzielania w/w działań i przedstawia je radzie pedagogicznej na posiedzeniu półrocznym i końcowym,
 • współpracuje z nauczycielami, specjalistą oraz dyrektorem w celu pozyskania informacji o sposobach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jej efektach i przebiegu.

 

4.      Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści 

udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane działania. 

 

Do zadań nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka,
 • informowanie rodziców dziecka o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-?pedagogiczną oraz o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane,
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy jego funkcjonowania, 
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dziecka oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 
 • ocena efektywności udzielanej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.  

 

5. Rodzice

 • mogą być inicjatorami organizowania w przedszkolu pomocy psychologiczno-?pedagogicznej swojemu dziecku,
 • mogą występować z wnioskiem o zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • mogą zapoznać się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny ,  
 • mają możliwość zapoznania się z indywidualnym lub grupowym planem pracy z dzieckiem,  
 • mogą korzystać z porad nauczycieli, dyrektora oraz  z fachowych porad i konsultacji w Poradni psychologa, logopedy.

 

       Dla dzieci z orzeczeniami organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte jest pomocą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578).

 

Sposób prezentacji procedur

 

1.      Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.      Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedur.

3.      Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

  

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola, Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 01.12.2017 r.