Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Profil edukacyjny.

,,Drużyna Marzeń" - Program Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa WSiP.

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie poruszono tematykę związaną z organizacją pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo.

Omówiono sposoby wsparcia rozwoju społecznego dzieci.

Przedstawiono zalety i sposoby realizacji zajęć matematycznych z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów oraz metody pracy wspierające wielozmysłowy rozwój przedszkolaków.

 

,,Program wychowania przedszkolnego"  autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo, Wyd. MAC

Realizacja programu umożliwia osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego w odniesieniu do czterech obszarów rozwoju dziecka i przewiduje realizację zadań profilaktyczno-wychowawczych i pomocowych. Program pozwala budować u dzieci kompetencje kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

 

Program Adaptacyjny Przedszkole - drugi dom jest realizowany w dwóch grupach dzieci młodszych: Krasnale - 3 latki i Jeżyki 3-4 latki. Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Żeby proces adaptacji przebiegał sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami a nauczycielem. Współpraca ta powinna być przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów. Na tej podstawie został opracowany program adaptacyjny przedszkola, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci, oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. 

 

„Zabawa w czytanie”- innowacja programowo - metodyczna realizowana w grupie dzieci 4-3 letnich „Jeżyki”. Innowacja programowo - metodyczna  oparta jest o metodę Domana jej podstawą jest zabawa, wraz z towarzyszącą jej atmosferą entuzjazmu i radości – ale też systematyczność, bo bez niej trudno o jakiekolwiek efekty.

 

Program „Przyjaciele Zippiego”

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Kim jest tytułowy Zippi? To postać (a konkretnie sympatyczny patyczak), wokół której zbudowane są wszystkie scenariusze kolejnych spotkań z przedszkolakami.  Zippi przeżywa sytuacje, z którymi każde dziecko prędzej czy później spotka się w swoim dziecięcym, a potem dorosłym życiu. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda sytuacja problemowa pokazuje dzieciom, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a z każdej jest właściwie kilka wyjść.

Bohaterowie przeżywają różne emocje dobrze znane małym dzieciom. Każde opowiadanie jest barwnie zilustrowane i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

 

Nasza placówka bierze udział w : 

 

- Programie Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Dzieci razem z sympatycznym smokiem Dinkiem uczą się rozróżniać rodzaje dymów, określać ich wpływ na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy. Przedszkolaki uczą się o szkodliwości palenia papierosów i wdychania dymu tytoniowego.

 

- Ogólnopolski Program Umuzykalnienia dla Przedszkoli "Rosnę Śpiewająco"- organizator Wydawnictwo Muzyczna Rodzina. Podczas II edycja Programu „Rosnę śpiewająco” pod hasłem „Z muzyką przez świat” dzieci poprzez muzykę, piosenki, tańce będą poznawały różne regiony świata. Program polega na wdrożeniu przez nauczyciela i realizacji przez grupę przedszkolną zadań z zakresu umuzykalnienia opartych na aktywnościach takich jak: - śpiew - ruch - zabawy ruchowe - taniec - gra na instrumentach perkusyjnych - ćwiczenia rytmiczne - ćwiczenia słuchowe - aktywne słuchanie muzyki - łączenie różnych aktywności artystycznych z muzyką.

 

- Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować”, autor Anna Świć. W programie „Uczymy Dzieci Programować” nauka kodowania jest  góry zaplanowanym procesem, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych.

 

- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne”- organizator Kreatywne Prace Plastyczne Głównymi celami projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne, popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego, inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 

 

Oprócz zajęć edukacyjnych, w tym zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach podstawy programowej, w naszym przedszkolu oferujemy dzieciom różnorodne formy aktywności, będące odpowiedzią na przejawiane przez nie potrzeby i zainteresowania. Część z nich organizowana jest doraźnie, w postaci rozmaitych zabaw, niejednokrotnie inicjowanych przez same dzieci. Inne przyjmują formę cyklicznie powtarzających się zajęć pod szyldem „Kół zainteresowań”.