Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

O przedszkolu

O PRZEDSZKOLU

 

 
Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy  w Zamościu zostało utworzone 1 września 1978 r. Jest jedynym z przedszkoli zamojskich, któremu w 1986 roku nadano imię. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Zamościa, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie z Delegaturą w Zamościu.
Osiedle, na którym usytuowane jest przedszkole leży w części północno- wschodniej Zamościa i skupia wokół siebie ulice: Kamienną, Kilińskiego i Redutową.
Budynek przedszkola usytuowany jest między blokami przy ulicy Kamiennej. Jego położenie jest bezpieczne, w pobliżu nie ma ruchliwej ulicy, co sprzyja bezpieczeństwu dzieci w drodze do przedszkola.
Budynek mieści się na działce o powierzchni 0,35 hektara. Część zabudowaną stanowi 1/3 całej powierzchni, zaś 2/3 zajmuje plac zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla każdej grupy wiekowej.
Teren wokół przedszkola jest spokojny, bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego.
Siedzibą przedszkola jest dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 690 m2.
W budynku znajduje się :
 • 6 sal dla poszczególnych grup wiekowych, każda o powierzchni 72 m2
 • kancelaria,
 • pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
 • kuchnia 
 • pokój nauczycielski,
 • szatnia dla dzieci i personelu,
 • gabinet z pomocami dydaktycznymi.
Sale zajęć są duże , jasne, przytulne, bogato ilustrowane scenami bajkowymi, dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dostosowane do wieku dzieci. Każda z sal jest bardzo estetyczna. Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które podzielone są na 6 grup wiekowych, na parterze znajdują się dzieci młodsze 3-4 latki, zaś na piętrze grupy dzieci starszych 5-6 latków.
Nazwy i symbole grup pochodzą od bohaterów utworów patrona przedszkola.
Są to:
Grupa I –„Krasnale”
Grupa II –,,Jeże"
 Grupa III – „Biedronki”
Grupa IV - „Muchomorki”
Grupa V – „Żabki”
Grupa VI – „Kaczki”
 

 MISJA

MISJĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST ZAPEWNIENIE KAŻDEMU DZIECKU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU JEGO TALENTÓW I ZADOLNOŚCI, BEZ NACISKÓW I PRZYMUSU, A POPRZEZ ROZBUDZANIE JEGO CIEKAWOŚCI I ZASPOKOJENIE NATURALNEJ POTRZEBY POZNANIA OTACZAJĄCEGO ŚWIATA. 

NASZ PRIORYTET

WYCHOWANIE SAMODZIELNEGO, KREATYWNIE MYŚLĄCEGO I OTWARTEGO NA KONTAKTY Z OTOCZENIEM ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA, KTÓRY POTRAFI WSPÓLDZIAŁAĆ Z INNYMI.
  

ZADANIA

  
Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnych formach działalności.
 
 
Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.
 
 
 CELE SZCZEGÓŁOWE
 
 • wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odp[orności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
 

KIERUNKI PRACY NASZEJ PLACÓWKI

Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych.
Rozwijanie zainteresowań teatralnych.
Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości ruchowej.