Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
Strona głowna  /  Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja 2021/2022

OŚWIADCZENIE WOLI DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

Załącznik do pobrania:

OŚWIADCZENIE WOLI 

 
 
Instrukcja do rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2021/2022
 
Załączniki do pobrania:

 

 

 

INFORMATOR  DLA  RODZICÓW

 

SZANOWNI  RODZICE!

 

Rodzice dzieci, uczęszczających do przedszkoli miejskich w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola, aby ich dzieci mogły kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022. Deklarację można wypełnić i złożyć w przedszkolu lub wypełnić w wersji elektronicznej, przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/, następnie wydrukowaną i podpisaną złożyć w przedszkolu w dniach 22 – 26 marca 2021 roku. Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

 

Od dnia 29 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli miejskich na terenie miasta Zamość na rok szkolny 2021/2022, adres strony internetowej http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/

 

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19 ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA
Z ELEKTRONICZNEJ FORMY ZŁOŻENIA WNIOSKU. W PRZYPADKU, GDY NIE BĘDĄ PAŃSTWO MIELI TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE, PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ
W PLACÓWCE PIERWSZEGO WYBORU.

 

Rekrutacja nie obejmuje przedszkoli niepublicznych.

 

1. WAŻNE DATY W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

 •  29 MARCA – 30 KWIETNIA 2021 R.    - przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, wraz z dokumentami wymaganymi od rodziców/prawnych opiekunów, zamieszkałych na terenie miasta Zamość, .
 • OD 4 MAJA DO 21 MAJA 2021 R. - powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 24 MAJA 2021 R. GODZ. 12.00 – wywieszenie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 24 MAJA (OD GODZINY 12.00) DO 6 CZERWCA 2021 R. – przyjmowanie od rodziców pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola,
 • 10 CZERWCA  2021 R. GODZ. 12.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji. Rusza procedura odwoławcza.

 

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu

w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

 

 

2.KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

 • W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Zamość, które w roku szkolnym 2020/2021 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.

 

 • Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Zamość mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

 

 

DZIECI  3 – 5 letnie (rok urodzenia 2018 – 2016)

Od 1 września 2017 roku, dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym.

 

DZIECI  6 – LETNIE (rok urodzenia 2015)

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2015 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem
1 września 2021 r., tj. początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Zamość będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach.

 

W procesie rekrutacji możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

 

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

 

 

3.KRYTERIA REKRUTACJI

 

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Zamość.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych na terenie miasta Zamość) niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,

1) wielodzietność rodziny kandydata*,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 30 punktów.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w mieście Zamość,
 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 t.j.),
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

KRYTERIA 3) i 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
W POSTACI (do wyboru):

 1. oryginału,
 2. notarialnie poświadczonej kopii,
 3. odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 kpa,
 4. odpisu lub wyciągu z dokumentu,
 5. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez prawnego opiekuna kandydata.

 

DODATKOWE  KRYTERIA  REKRUTACJI:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe, określone w Uchwale Nr XVII/295/2020 Rady Miasta Zamość
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, dla których Miasto Zamość jest organem prowadzącym. 

Lp.

Kryteria

Ilość punktów

Dokument potwierdzające spełnianie kryterium

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola

10

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2

Dwoje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, lub uczą się w trybie stacjonarnym.

8

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, lub uczy się w trybie stacjonarnym.

4

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie jednocześnie do tego samego przedszkola dwojga i więcej dzieci

6

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

5

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której siedzibę ma przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku.

5

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

6

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola posiada aktualne, obowiązkowe szczepienia lekarskie.

8

Zaświadczenie z przychodni, do której należy dziecko.

 

         ZA KRYTERIA DODATKOWE MOŻNA UZYSKAĆ MAKSYMALNIE 37 PUNKTÓW

 

 

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI.

ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ
O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”.

 

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach, zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

 

WAŻNE:

 

 1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 2. proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,
 3. we wniosku nie wpisuje się przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne),
 4. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy podpisać, zeskanować i przesłać elektronicznie wg instrukcji zamieszczonej w systemie Nabór 2021. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek, wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko
  do jednej placówki,
 5. wniosek można również otrzymać w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Upoważniony przez placówkę operator wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane, zawarte w złożonym przez Państwa wniosku. W takiej sytuacji możecie Państwo również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji,
 6. w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, kandydat otrzyma 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w wybranym przedszkolu.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 

 1. proszę otworzyć stronę  http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/
 2. stworzyć listę preferencji placówek,
 3. wypełnić pozostałe pola formularza,
 4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych i dodatkowych,
 5. zeskanowany formularz wraz z załącznikami proszę przesłać w systemie Nabór 2021 do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją lub zanieść wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru,
 6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu.

 

 

Zalety elektronicznego wypełniania wniosku

 

Elektroniczne wypełnianie wniosku przez rodziców jest dla przedszkola bardzo pomocne, ponieważ wniosek wypełniony internetowo jest spójny z systemem „Nabór 2021”, a dane automatycznie przesyłane są do bazy danych. Taka forma wypełniania wniosku usprawnia pracę operatorów w przedszkolu o czas wprowadzania danych z wniosku i załącznika do wniosku. Ponadto, wybór elektronicznego wypełniania wniosku przez rodziców daje możliwość kontrolowania wyboru kolejności preferencji przedszkoli oraz korygowania błędów i pomyłek w trakcie wypełniania.

 

Wniosek do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zawiera następujące dane:

 

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,
 • wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedszkole, w którym złożono dokumenty dotyczące rekrutacji.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail umieszczonym na stronie właściwego przedszkola.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
z uwzględnieniem okresów przechowywania, określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz art. 130 ust.7 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.  Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-06-01